bilintur a.ş

bilkent holding

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

 1. Kapsam

İşbu Bilgilendirme, müşterilerimizi, müşterilerimizin ziyaretçilerini, ziyaretçilerimizi, müşteri adaylarımızı, web sitesi ziyaretçilerimizi, iş ortakları ve tedarikçilerimizi, çalışanlarımızı ve çalışan adaylarını ve kişisel verileri işlenen diğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.

 1. Veri Sorumlusu

 

BİLİNTUR BİLKENT TURİZM İNŞAAT YATIRIM VE TİCARET A.Ş.  (“ŞİRKET”)  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak kullanacağız.

 

 1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş̧ olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanmasında başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek kişisel verileri işlenen kişilerin haklarını belirlemek amacıyla kabul edilmiştir.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel Verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5 ve 6. Maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplerle, vermiş olduğumuz konaklama, yeme içme, ziyafet, etkinlik, toplantı, havuz ve spa kullanımı gibi muhtelif hizmetlerimizin (kısaca “Otel Kullanımı”) ifası ile ilgili, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, hizmetlerin ve sözleşmelerin ifası, Otel Kullanımının ve harcamalarının tespiti, güvenliğin sağlanması, güvenlik kayıtlarının tutulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin sağlanması, yasal yükümlülüklerin ifası, ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, reklam, tanıtım ve kurumsal iletişim faaliyetlerinde bulunulması, şirketimizin iç ve dış denetimlere hazırlanması, promosyon, üyelik, sadakat vb amaçlarla satış amaçlı kartların oluşturulması, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin reklam, bilgilendirme gibi amaçlarla kullanılması, müşteri portföyümüzün analiz edilmesi, şirketimizin her türlü lojistik ihtiyacının karşılanması gibi nedenlerle işlenmektedir.


Ayrıca kat koridorlarında, genel alanlarda, spa ve havuz başında, güvenlik denetimlerinin sağlanabilmesi, meydana gelebilecek her türlü olumsuzlukların önceden önlenebilmesi veya olumsuzluklar meydana geldiğinde ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi, olayların tespiti, gereken kişi ve kurumların bilgilendirilmesi, içerden veya dışardan gelebilecek tehlikelere karşı korunabilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla ses ve görüntü özelliği olan araçlarla takip, gözlem, izleme ve kayıt sistemleri ile de kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Şirketimizin yukarıda belirtilen faaliyet alanları kapsamındaki hizmetlerin ifası için teklif talep edilmesi halinde teklifimizin iletilebilmesi,
 • Hizmetlerin sunulabilmesi ve Konaklama ve Ziyafet Sözleşmelerinin ifası,
 • Hizmetlerin ifası esnasında gerçekleşen istenmeyen olayların, suç teşkil eden veya suç teşkil edebileceği muhtemel durumların yetkili idari ve adli mercilere bildirilmesi,
 • Koruma ve Güvenliğin sağlanabilmesi için gerekli sistemlerin kullanılması (kamera, alarm sistemleri, turnike ve kartlı geçiş sistemleri vb.)
 • Santrale gelen taleplerin karşılanması, sunulan hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; misafir ihtiyaçlarının karşılanması,
 • Çalışanlarımıza karşı yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Misafirlerimize karşı gereken yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Tüzel kişi misafir yetkilileri ve tüzel kişi misafir adayları yetkilileri ile irtibat/iletişim sağlanması, referans olarak kullanılması,
 • İş Kanunu, 5510 sayılı kanun, vergi kanunları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında mali ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,
 • Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uyulması,
 • Şirketimizin lojistik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi,
 • Şirketimiz üzerinde gerek yasal merciler, gerek zorunlu ve gerekse ihtiyari iç ve dış denetimlerin yapılabilmesi için gereken bilgilerin sağlanması,
 • Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmete ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurulması,
 • Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve rezervasyon deneyimlerini iyileştirmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerin alınması, sorun-hata bildirimlerinin alınması,  ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplere yönelik bilgi verilmesi,
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Dava ve icra takipleri ile diğer hukuki işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Resmi makamlardan gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması,
 • İnternet sitesine ziyaretlerinizde cihazlara yüklenen çerezler aracılığıyla eğilimlerin anlanması, analiz edilmesi, web sitesinin yönetilmesi, sitedeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi edinilmesi, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplanması,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabileceği

 

Şirketimiz, toplanan kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçları yerine getirebilmek için ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla aşağıdaki kişi ve kurumlarla paylaşacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

 • ŞİRKET’in bağlı bulunduğu Bilkent Holding A.Ş ve Bilkent Holding A.Ş’nin iştirakleri(http://www.bilkentholding.com.tr/),
 • 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu ve mevzuatı, Sayıştay Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlar,
 • Kanunen kişisel veri talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlar, emniyet ve jandarma ilgili birimleri, polis merkezi amirlikleri, savcılıklar ve diğer kanunen yetkili adli, idari merciler ve yasal merciler,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılması gereken bilgilendirmelerin yapılması ve alınması gereken durumlarda açık rızanın alınabilmesi için gereken sistemleri sağlayan servis sağlayıcıları,
 • Elektronik Ticaretin Korunması Kanunu kapsamında alınması gereken onayların alınabilmesi ve onay alındıktan sonra ticari elektronik iletilerin gönderilebilmesi için aracı servis sağlayıcı olarak faaliyet gösteren firmalar,
 • Banka ve sigorta şirketleri,

ile  paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz genellikle misafirlerimiz, misafir adaylarımız ya da ziyaretçilerimiz,  tüzel kişi müşterilerimizin çalışanları, taşeron ve tedarikçi firma ya da kişiler tarafından şirketimize yüz yüze, telefonla veya anlaşmalı internet siteleri veya Şirketimizin Internet sitesi ve mobil uygulamalar ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılmış olan başvurular kanalı verilmektedir.

Ayrıca acenteler üzerinden yapılan işlemlerle ilgili olarak kişisel veriler Otel Kullanımı ile ilgili hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla şirketimize ulaşmaktadır.

Kişisel veriler hizmet verilen lokasyonlardaki ziyaretçi giriş-çıkış ve kontrol noktaları, kameralar ve diğer elektronik güvenlik sistemleri gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanabilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

 

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

 

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Bilkent Çankaya/Ankara adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna http://www.bilintur.com.tr/kvkkbasvuru.pdf erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk.kurulu@bilintur.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı bilintur@bilintur.hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.